top of page

Politika zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov je Dobrovita d.o.o., Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljalec).

 

Namen zbiranja osebnih podatkov

 

Upravljalec obdeluje osebne podatke posameznikov za:

 

 • Izvajanje pogodbenih odnosov kar vključuje vodenje in izvajanje naročil in pogodbenih aktivnosti,

 • informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje:

  • informiranje turistov, vključno s turisti s posebnimi potrebami,

  • zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,

  • ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,

  • sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi

s turistično ponudbo pristojnim organom

 • trženjske aktivnosti kar vključuje baze osebnih podatkov in pošiljanje ponudb preko naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, telefona ali osebno,

 • trženjske aktivnosti kar vključuje oglaševanje preko različnih komunikacijskih kanalov, kot so naslovljena direktna pošta, elektronska pošta, telefonski klici, spletna stran, družbena omrežja in podobno,

 • pošiljanje periodičnih novic preko elektronske pošte,

 • izvajanje raziskav in anket zadovoljstva kupcev in drugih trženjskih raziskav z namenom neprestanega izboljševanja internih postopkov in ponudbe,

 • izvajanje nagradnih iger, ki vključujejo žrebanje in objavo podatkov o izžrebancih,

 • zbiranje in obdelavo osebnih podatkov pridobljenih na strokovnih konferencah in promocijskih dogodkih v lastni organizaciji ali organizaciji drugih.

 

Upravitelj lahko pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:

 • državljanstvo;

 • vrsta in številka identifikacijskega dokumenta;

 • enotno matično številko;

 • Podatki o kreditni kartici ali transakcijski račun posameznika;

 • osebno ime;

 • spol;

 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča;

 • datum in kraj rojstva;

 • zaposlitev,

 • naslov elektronske pošte,

 • telefonska številka.

 

Upravitelj lahko pridobi osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 
 

Način pridobivanja osebnih podatkov

 

Osebni podatki se  pridobivajo, ko se posameznik identificira pri koriščenju storitev oz. pri nakupu, ko kontaktira po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali prek socialnih omrežij, ko izpolni kateri koli vnosni obrazec, naroči storitve, ko uporablja spletno stran in njene funkcije ali na kakršen koli drug način, s katerim posameznik posreduje osebne podatke. Upravljalec zbira tudi podatke o uporabi spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. 

 

Evidenca dejavnosti obdelav

 

Osebni podatki se obdelujejo zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov. V nadaljevanju je podrobneje predstavljeno, kako upravljalec obdeluje posamezne podatke in zakaj.
 

Ime, priimek in kontaktni podatki (naslov, e-naslov, telefon)
 

Pripravo ponudb in sklenitev pogodbe; Komuniciranje neposredno z stranko v zvezi z nakupi storitev in povpraševanji, ki jih prejmemo od strank

Da se izvedejo obveznosti iz pogodbe –pošiljanje ponudbe, potrditev ponudbe, naročen izdelek (npr. darilni bon) in kontaktiranje za vse zadeve, povezane z izvedbo nakupa ali koriščenja storitev. Pravna podlaga je pogodba o nastanitvi oz. koriščenju storitev - 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
 

Pošiljanje e-sporočila pred in po bivanju

 

Da se stranko spomni na rezervirano namestitev in se jo pred prihodom seznanim s podrobnostmi rezervacije, po bivanju pa preverim, če je bila stranka z izvedeno storitvijo zadovoljna. Pravna podlaga je zakoniti interes upravitelja, da gostom omogoči popolno storitev, ter da se predstavi druge storitve, ki se jih lahko koristi med bivanjem ter da se ustrezno odzove v primerih, če s storitvami stranka ni zadovoljna - 6/I(f) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
 

Pošiljanje pošte, e-pošte ali sms sporočil z aktualnimi ponudbami in novicami
 

Da je stranka lahko na tekočem s ponudbo. Pošta se, skladno z veljavno zakonodajo občasno pošilja vsem obstoječim strankam na osnovi zakonitega interesa - (6/I(f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) ali na osnovi privolitve, e-pošto na osnovi Zakona o elektronskih komunikacijah, sms-e pa samo v primeru, da je podana privolitev. Uporabo podatkov v te namene ima stranka možnost kadar koli zavrniti. Pravna podlaga je zakoniti interes, 226/2 člen ZEKom-2 (e-pošta), privolitev (sms).

 

Datum rojstva, državljanstvo, vrsta in številka identifikacijskega dokumenta
 

Prijava začasnega bivališča v primeru bivanja; verifikacija starosti
 

Da se lahko izvaja zakonsko obvezno dnevno poročanje o gostih in prenočitvah na AJPES (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve) ter za namen dodatne zaščite in omejitve uporabe v primeru mladoletnih oseb. Pravna podlaga je Zakon o prijavi prebivališča v povezavi s 6/I(c) členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 

Podatki o plačilu (to vključuje podatke o kreditni kartici).
 

Ureditev plačil in povračil
 

Da se lahko izvede obveznosti iz pogodbe. Pravna podlaga je pogodba o nastanitvi oz. koriščenju storitev - 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, in  za potrebe računa zaradi Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih in Zakona o davčnem postopku - 6/I(c) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

 

Hranjenje osebnih podatkov

 

Upravljalec osebne podatke hrani in varuje na način, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Osebne podatke se hrani toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego posameznega namena, zaradi katerega se jih zbira ali obdeluje Obdobje hrambe je odvisno od podlage, zaradi katere so se podatki obdelovali, in namena obdelave.

 

Večino vaših osebnih podatkov, zbranih z namenom koriščenja storitev oz. produktov, se hrani za obdobje trajanja poslovnega razmerja, temu pa je prišteto obdobje, v katerem je mogoče uveljavljati pravne zahtevke v zvezi s poslovnim razmerjem (običajno je to obdobje 5 let, kot je splošni zastaralni rok po Obligacijskem zakoniku). Podatki izdanih računov, se hranijo 10 let od izdaje računa.

 

Podatki, ki se hranijo v skladu z Zakonom o prijavi prebivališča, se hranijo eno leto od preteka zadnjega dne v letu odjave.

 

V primerih, ko je podana izrecna privolitev za obdelavo, se osebni podatki hranijo v obdobju za katerega je podana privolitev za obdelavo osebnih podatkov oziroma do preklica privolitve.
 

Dostop do osebnih podatkov

 

Upravitelj osebnih podatkov kupcev ne posreduje tretjim osebam, razen:

 

 • Zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih pod nadzorom upravitelja (npr. vzdrževanje IT sistemov, administracija spletne strani, izvajanje elektronskega sporočanja …) in

 • po potrebi državnim organom, na podlagi njihove utemeljene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.

 

Varovanje osebnih podatkov 

 • Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov so sprejeti ustrezni ukrepi varovanja podatkov. To pomeni, da se izvajajo organizacijski, fizični in tehnični ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov.

 

Uveljavljanje pravic varstva osebnih podatkov

 

Posameznik ima pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov.

 

Če posameznik želi uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrne na upravitelja preko kontaktnih podatkov.

 

Umik privolitve
 

Potem, ko posameznik poda svojo privolitev, jo lahko kadar koli umakne. Če želi umakniti svojo privolitev, se obrne na upravitelja kontaktnih podatkov.

 

Vložitev pritožbe
 

Če se posameznik želi pritožiti glede ravnanja upravitelja z osebnimi podatki, lahko vloži pritožbo preko kontaktnih podatkov.

 

Kontakt

 

Hiške slovenske Istre, Truške 1b, 6273 Marezige, Slovenija

info@hiske.si

00386 (0)41 551 665

bottom of page